ทันตแพทย์ สิตา ปรีดาวรกิจ จัดฟัน

ทพญ. สิตา ปรีดาวรกิจ

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- Cert. Advance Orthodontic Society

ความเชี่ยวชาญ: จัดฟัน

ทันตแพทย์ ชาตรี แก้วสุริยธำรง จัดฟัน

ทพ.ดร. ชาตรี แก้วสุริยธำรง

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- PhD Orthodontics, Tokyo Medical and Dental University

ความเชี่ยวชาญ: จัดฟัน

ทันตแพทย์ พจนารถ พุ่มประกอบศรี ปักรากเทียม

ทพ. พจนารถ พุ่มประกอบศรี

- ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (อนุมัติบัตร)
- อดีตนายกทันตแพทยสภา

ความเชี่ยวชาญ: รากฟันเทียม

ทันตแพทย์ ธนกฤต นพคุณวิจัย ปักรากเทียม

ทพ. ธนกฤต นพคุณวิจัย

- ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (อนุมัติบัตร)
- นายกสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย
- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชี่ยวชาญ: รากฟันเทียม

ทันตแพทย์ จรัสวรรณ วิจิตรโกเมน

ทพญ. จรัสวรรณ วิจิตรโกเมน

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ป.โท สาขาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม

ความเชี่ยวชาญ: ครอบฟัน, วีเนียร์, รากฟันเทียม

ทพญ. จินต์จุฑาภัค ทองดี

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ป.โท สาขาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม

ความเชี่ยวชาญ: ครอบฟัน, วีเนียร์, รากฟันเทียม

ทพญ. ธมลวรรณ จิรขจรจริตกุล

- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

หมอฟันเด็ก

ทพญ. ทัตพิชา กุหลาบแก้ว

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ: ทันตกรรมเด็ก

ทพญ. นมิตา หวังซื่อกุล

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (ประกาศนียบัตรชั้นสูง)
- Cert. Orthodontic-K Training Center

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์, ผ่าฟันคุด, จัดฟัน

ทันตแพทย์ ณัฐวรา วิริยจันทร์ตา ฟันปลอม

ทพญ. ณัฐวรา วิริยจันทร์ตา

- ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเชี่ยวชาญ: ฟันปลอม

ทันตแพทย์ ศิรัณพร เกษรมาลา จัดฟัน จัดฟันใส

ทพญ. ศิรัณพร เกษรมาลา

- ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง เอกทันตกรรมหัตถการ ม.มหิดล
- Certificate in advance orthodontics, NewYork University, USA
- Certified invisalign provider

ความเชี่ยวชาญ: จัดฟัน

ทันตแพทย์ สุมนา เชษฐวัชรพันธุ์ รักษารากฟัน

ทพญ. สุมนา เชษฐวัชรพันธุ์

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ทันตแพทยสภา

ความเชี่ยวชาญ: รักษารากฟัน

ทันตแพทย์ นันท์มนัส แย้มบุตร ศัลยศาสตร์ รากเทียม รากฟันเทียม ผ่าฟันคุด

ทพญ. นันท์มนัส แย้มบุตร

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ความเชี่ยวชาญ: รากฟันเทียม, ศัลยศาสตร์, ผ่าฟันคุด

ทันตแพทย์ กิตติกรณ์ เจริญศุภกุล ศัลยศาสตร์ ผ่าฟันคุด

ทพ. กิตติกรณ์ เจริญศุภกุล

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประกาศณียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์, ผ่าฟันคุด

ทันตแพทย์ ภัคนิจ บุญพาณิชยการกุล โรคเหงือก

ทพญ. ภัคนิจ บุญพาณิชยการกุล

- ทันตแพทยศาสตร์บัญฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง ปริทันตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ: โรคเหงือก

ทพญ. อภิมณฑ์ สุพจน์งามกุล

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตรสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ: รักษารากฟัน